Svensk forskningsfinansiering - excellens eller diversitet?

 

Nedan är länkar till ett litet urval av internationella vetenskapliga artiklar som behandlar relationen mellan forskningsanslagens storlek och mängden, nyttan och kvaliteten på den utförda forskningen.

 

Cook med flera visar i ett arbete från 2015 att den fallande avkastningens lag är reell inom biovetenskaperna. De drar slutsatsen att bättre och mer forskning kommer att uppnås genom att fler och mindre forskargrupper finansieras.

LÄNK

 

Föreståndaren vid att av de största NIH instituten, Jeremy Berg, har visat att den fallande avkastningens lag är reell inom medicinsk forskning. Medelstora forskargrupper klarar sig bäst vid en jämföresle. Här kommenteras hans resultat i en artikel i Nature från 2010.

LÄNK

 

Fortin och Currie påvisar i en artikel från 2013 återigen den fallande avkastningens lag. De visar också att förhållandet mellan anslagens storlek och mängden och kvaliteten på den forskningen som utförs är mycket svag och drar slutsatsen att finansieringsstratgier som premierar diversitet framför excellens bör vara mer produktiva. Det är viktigt att notera att de visar att den fallande avkastningen lag uppvisas obeoende av vilket mått på forskningens mängd och nytta som används.

LÄNK

 

Föreståndaren för NIGMS, Jon Lorsch, går igenom medicinsk forskning och drar bland annat slutsatsen att vi inte bör låta forskare och forskargrupper ackumulera stora mängder forskningsanslag och att anslag av intermediär storlek är kommer att generera mest och bäst forskning per investerad dollar.

LÄNK

 

Bloch och Sørensen går 2015 igenom basen för styrkesatsningar på excellens och finner att det saknas empiriskt stöd för att detta skulle vara en klok finansieringsstrategi.

LÄNK

 

Robert Mertons ursprungliga arbete i Science 1968 om Matteuseffekten: det faktum att forskare och forskargrupper som får ett stort forskningsanslag efter detta tenderar att, som ett direkt resultat av dessa stora anslag, få fler stora anslag i en positivt självförstärkande spiral. Denna Matteuseffekt beror på rena storlekseffekter, snarare än kvalitets- eller excellenseffekter, och har senare påvisats i många andra studier. Arbetet är citerat mer än 5000 gånger.

LÄNK

 

För den intresserade läsaren kan många fler vetenskapliga studier hittas bland artiklar som citerar ovan nämnda arbeten, t.ex. genom en sökning här.

 

 

Några nationella utvärderingar är följande:

 

I rapporten ”Hans Excellens : om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer” från 2010 finner Ulf Bergström m.fl. inga  belägg för att de svenska excellenssatsningarna lett till ökad produktivitet hos mottagarna –  tvärtom  uppvisar de som  tilldelats  medel  sjunkande  produktivitet! Man konstaterar också negativa effekter på jämställdhet.

LÄNK

 

Gerd Lindgren m.fl. visar i rapporten ”Nördar, nomader och duktiga flickor – kön och jämställdhet i excellenta miljöer” från 2010 visas, likssom i rapporten ovan, att excellenssatsningar har haft en negativ effekt på jämställdhet.

LÄNK

 

I artikeln ”Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?” visar Ulf Sandström och Agnes Wold 2015 att kvinnor har fått en lägre andel av dessa medel än vad som motsvarar deras andel av professorer och toppforskare. 

LÄNK

 

I Vetenskapsrådets inspel till 2016 år forskningsproposition visas bl.a. att excellenssatsningar inte lett till någon påvisbar generell ökning i forskningskvalitet. Här noteras också att det inte är realistiskt att tro att framgångsrika forskargrupper och forskningsmiljöer (som ofta redan är väl finansierade) ska stiga i citeringsgenomslag genom att erhålla ytterligare bidrag. 

LÄNK